Nauwkeurigheid in elke pixel, perfectie in elk ontwerp.

Algemene Voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities
Netwerk Design: Netwerk Design, gevestigd te Honselersdijk, KvK-nummer 84665920.
Klant: degene met wie Netwerk Design een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Netwerk Design en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Netwerk Design.
Netwerk Design en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Netwerk Design en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Netwerk Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Netwerk Design en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Netwerk Design de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Netwerk Design slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 - Prijzen
Netwerk Design hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Netwerk Design mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
Netwerk Design en de Klant spreken voor een dienstverlening door Netwerk Design een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
  Netwerk Design mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
Netwerk Design moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
Netwerk Design mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
Netwerk Design zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met Netwerk Design ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
Netwerk Design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Netwerk Design hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Netwerk Design aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
Netwerk Design mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen te late betaling 
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Netwerk Design de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Netwerk Design. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Netwerk Design zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van twerk Design op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Netwerk Design, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 - Recht van reclame 
Wanneer de Klant in verzuim is, mag Netwerk Design het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Netwerk Design maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.v Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Netwerk Design, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 9 - Herroepingsrecht 
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer: 

het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd's of cd's
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbezteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
Verder zijn uitgezonderd: 

sociale dienstverlening en gezondheidszorg
gokactiviteiten
financiële diensten
pakketreizen
passagiersvervoersdiensten
onroerende zaken 
overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemenv De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan info@netwerkdesign.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Netwerk Design, https://netwerkdesign.nl, kan worden gedownload.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar Netwerk Design. 
Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht. 

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
het een spoedreparatie betreft
het weddenschappen of loterijen betreft
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@netwerkdesign.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Netwerk Design, https://netwerkdesign.nl.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Netwerk Design, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Artikel 10 - Vergoeding van bezorgkosten 
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Netwerk Design heeft geretourneerd, dan zal Netwerk Design eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Netwerk Design voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 11 - Vergoeding van bezorgkosten
Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan Netwerk Design teruggestuurd, dan zal Netwerk Design eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Netwerk Design voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 12 - Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 13 - Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 14 - Retentierecht 
Netwerk Design kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Netwerk Design heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Netwerk Design.
Netwerk Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 15 - Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Netwerk Design te verrekenen met een vordering op Netwerk Design.
Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud 
Netwerk Design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Netwerk Design met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan Netwerk Design gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
Wanneer Netwerk Design gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Netwerk Design van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 17 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Netwerk Design, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Netwerk Design zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Netwerk Design kan tegenwerpen.

Artikel 18 - Levertijd 
De levertijden van Netwerk Design zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Netwerk Design door Netwerk Design schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Netwerk Design later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Netwerk Design niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Netwerk Design iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 19 - Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 20 - Transportkosten 
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Netwerk Design schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 21 - Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Netwerk Design niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Netwerk Design. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Netwerk Design niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Artikel 22 - Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Netwerk Design die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van Netwerk Design de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 23 - Bewaring 
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 24 - Garantie
Wanneer de Klant en Netwerk Design een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Netwerk Design enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
De garantie geldt niet:

- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Netwerk Design levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 25 - Uitvoering van de overeenkomst 
Netwerk Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
Netwerk Design mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
De Klant moet ervoor zorgen dat Netwerk Design op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Zorgt de Klant er niet voor dat Netwerk Design tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 26 - Informatieverstrekking door de Klant 
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Netwerk Design.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Netwerk Design de betreffende bescheiden. 
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Netwerk Design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 27 - Duur overeenkomst dienst
De overeenkomst tussen Netwerk Design en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 
Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Netwerk Design de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 3 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 28 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd
De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 
Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 29 - Vrijwaring
De Klant vrijwaart Netwerk Design tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Netwerk Design geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 30 - Klachten
De Klant moet een door Netwerk Design geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Netwerk Design daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Netwerk Design hiervan op de hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Netwerk Design hierop gepast kan reageen. 
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Netwerk Design.
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Netwerk Design andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 31 - Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Netwerk Design.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Netwerk Design ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 32 - Aansprakelijkheid Klant
Wanneer Netwerk Design een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 33 - Aansprakelijkheid Netwerk Design
Netwerk Design is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Netwerk Design aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Netwerk Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Netwerk Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 34 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Netwerk Design vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 35 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Netwerk Design toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
Is de nakoming van de verplichtingen door Netwerk Design nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Netwerk Design in verzuim is. 
Netwerk Design mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Netwerk Design kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 36 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Netwerk Design door de Klant niet aan Netwerk Design kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Netwerk Design 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Netwerk Design kan nakomen. 
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Netwerk Design de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
Netwerk Design hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Netwerk Design hiervan voordeel heeft. 

Artikel 37 - Wijziging overeenkomst 
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Netwerk Design de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 38 - Wijziging algemene voorwaarden
Netwerk Design mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Netwerk Design altijd doorvoeren. 
Ingrijpende wijzigingen zal Netwerk Design zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 39 - Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Netwerk Design aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Netwerk Design. 
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 40 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Netwerk Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 41 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Netwerk Design is Nederlands recht van toepassing. 
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Netwerk Design is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Netwerk Design, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 18 mei 2024.

Waarom ons kiezen?

Webontwerp en webontwikkeling op maat!

Duidelijk

Doelen moeten duidelijk en specifiek zijn, zodat iedereen precies weet wat er bereikt moet worden. Daarom hebben wij altijd een inleidend gesprek met de klant via videoverbinding.   

Veelzijdig

Doordat we werken met een groot team developer, kunnen wij een goed functionerende en gestructureerde website ontwikkelen en voor u neerzetten. Voor u als klant natuurlijk belangrijk.  

Responsief

De website's die wij ontwikkelen zijn altijd responsief. Dit betekent dat ze schaalbaar zijn op alle apparaten tegelijk. Vergelijk maar eens een computerscherm met dat van een android scherm.

Secuur

Ons team developers werken secuur en gestructureerd via het S.M.A.R.T model. Duidelijkheid in het begin, is de basis voor een degelijke en stabiele toekomst voor uw site.   

Hoe werken wij?

Een volledig process met alle asspecten.

Voorbereiding en Planning

Klantbesprekingen, Onderzoek en doelstellingen definiëren. Vooronderzoek doen dus.

Ontwerp

Wireframing, mockup en prototypes en feedback. Wat is uw mening van het ontwerp?

Ontwikkeling

HTML/CSS/JavaScript, CMS en een goede samenwerking met andere ontwikkelaars is belangrijk.

Testen

Compatibiliteits-, Gebruiksvriendelijkheids- en prestatietests. Wij voeren ze uit.

Lancering

Domein en Hosting, migratie en de laatste controles uitvoeren op de website. Niet onbelangrijk

Onderhoud en Updates

Onderhoud, updates, alles moet worden bijgehouden. Ook nieuwe ontwerpen.

Wat zeggen onze klanten?

Vraag een gratis offerte aan!

Krijg antwoord op uw vragen van webexperts.

img